fbpx

Avís legal general aplicable a tots els usuaris de www.adngaleria.com

Informació general del titular del lloc web

ADN ART SPACE S.L.
c/ Enric Granados 49, 08008 Barcelona (España),
C.I.F.: B- 64083850

 

ADN ART SPACE S.L. (d´ara endavant, ADN Galeria) és la titular de la Web situada en el domini www.adngaleria.com (d´ara endavant, la Web).

 

L´exploració de la Web d´ADN Galeria situada en el domini www.adngaleria.com, i de qualsevol de les pàgines a les quals a través de la mateixa es pugui accedir, implica que l´Usuari necessàriament ha llegit, entén i accepta la ´Política de Privacitat´ i l´Avís Legal´ d´aquesta Web. En cas que no estigui d´acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar aquesta Web. En compliment del que es disposa en l´article 9 de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació (d´ara endavant, LSSICE), ADN Galeria ha procedit a la comunicació del nom de domini al registre en el qual es troba inscrita.

Propietat intel·lectual i industrial

En aquest Web, ADN Galeria posa a la disposició dels Usuaris informació gratuïta respecte dels productes i serveis oferts per la Societat. Tots els noms, imatges, fotografies, textos, logos, gràfics i altres continguts de la Web són titularitat d´ADN Galeria o, si escau, ADN Galeria compta amb llicència per al seu ús, gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista per la normativa aplicable sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l´accés a la Web implica cessió per part d´ADN Galeria de tals drets als Usuaris.

Els Usuaris de la Web poden fer ús privat de la Web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Així mateix, queda estrictament prohibida la utilització dels continguts de la Web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per ADN Galeria en el present ´Avís Legal´. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, imatges i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquesta Web, així com la pròpia Web en el seu conjunt estan protegits com a drets d´autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

L´Usuari d´aquesta Web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o continguts de la Web que difereixi de l´expressament permès per ADN Galeria en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual sobre el mateix, afectarà als seus drets i, en conseqüència, legitimarà a ADN Galeria per a l´exercici de quantes accions, tant civils com a penals, emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Accés a la Web

L´accés a aquesta Web és lliure i gratuït.

Dades personals

L´Usuari que lliure i voluntàriament comuniqui a ADN Galeria les seves dades personals autoritza expressament a ADN Galeria al seu tractament conforme al descrit en la ´Política de Privacitat´ d´aquesta Web i sempre respectant la legislació vigent a cada moment en matèria de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació. Qualsevol Usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d´accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals que la normativa aplicable li concedeix a través del procediment establert a aquest efecte en la ´Política de Privacitat´.

 

Per exercir els drets a dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un e-mail a info@adngaleria.com, per telèfon al 93 4510064, o per correu a ADN Galeria, c/ Enric Granados 49, 08008 Barcelona (Espanya).

Hiperlinks

Aquesta Web pot contenir hiperlinks amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per ADN Galeria, no sent responsable aquesta per tant del contingut d´aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i ADN Galeria no garanteix ni aprova aquests continguts. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d´informar a l´Usuari sobre l´existència d´altres fonts d´informació sobre la matèria corresponent en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquesta Web. ADN Galeria no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d´aquests hiperlinks. Aquells Usuaris que desitgin establir hiperlinks a la present Web hauran d´abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que ADN Galeria autoritza els hiperlinks, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web en la qual s´estableixi l´hiperlinks a la Web. L´establiment de l´hiperlink no implica en cap cas l´existència de relació alguna entre ADN Galeria i el titular de la pàgina web en la qual s´estableixi el mateix. Queda prohibit l´establiment d´hiperlinks a la Web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l´ordre públic, als usos acceptats en Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hiperlinks que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s´estableixin a la Web des d’altres pàgines web permetran l’accés a la Web, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna.

Actualitzacions

ADN Galeria no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts de la seva Web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. A pesar que ADN Galeria desitja prestar als seus Usuaris a través de la Web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole.

Normativa legal i jurisdicció aplicable

La ‘Política de Privacitat’ i el present ‘Avís Legal’ d’aquesta Web, així com la resta del contingut de la mateixa, s’han realitzat respectant en tot moment la legislació que li resulta aplicable, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d´adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut resultarà aplicable des del moment en què la seva modificació sigui anunciada en la Web, resultant accessible per als Usuaris de la mateix. L´ús de la Web, incloent l´accés pels Usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure però implica l´acceptació expressa i compliment de la ´Política de Privacitat´ i el ´Avís Legal´ d´aquesta Web i de la legislació espanyola aplicable. Així mateix, determinats usos del mateix impliquen la necessària acceptació de les condicions contractuals que regeixin aquest ús.. Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l´ús de la Web serà resolt d´acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari, quan es trobi aquest a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals de Madrid, quan es trobi fora d’Espanya.